Shrestha Priya Patthar

ऊ हेर त दौडादौड त्यो, हतार व्यर्थको / श्रेष्ठ प्रिया पत्थर

ऊ हेर त दौडादौड त्यो, हतार व्यर्थको
आफूलाई उठाउने, प्रचार व्यर्थको

गुण छैन, मूल्य छैन, योग्यताको कदर छैन
बिक्ने कुनै छाँट छैन, बजार व्यर्थको

जहाँ छल र बल मात्र, सफलताको साथी हुन्छ

Segments