ताजमहल नै चाहन्छौं भने हरेक क्षण ताजमहल बनाइरहन्छु/ सरुभक्त

ताजमहल नै चाहन्छौं भने हरेक क्षण ताजमहल बनाइरहन्छु

हृदयभरि सिङगमरमर होइन मायैमाया खन्याइरहन्छु

के दुनियाँका आश्चर्यहरूमा आश्चर्य मानिरहन्छौं तिमी

म अनादिदेखि अनन्त मायामा आफ्नो उपस्थिति जनाइरहन्छु ।

Author
Segments