विवेक-बाटिकाको सानू फूल (ख)

होच्याई अरूलाई क्यै किसिमले
आफू ठुलो भैकन
बस्ने खायस गर्छ धेर दुनियाँ,
जान्दैन सानू हुन ।

सानू भैकन विश्व-सेवन सदा
गर्ने महापूरुष ।
जन्मन्छन् बहुधा कमै, भुवनमा
चम्कन्छ जस्को यश ॥

Segments