हिमाल चढ्नु मात्र नै रहेछ जिन्दगी यहाँ

हिमाल चढ्नु मात्र नैहिमाल चढ्नु मात्र नैहिमाल चढ्नु
मात्र नैहिमाल चढ्नु मात्र नैहिमाल चढ्नु मात्र नैहिमाल

चढ्नु मात्र नैहिमाल चढ्नु मात्र नैहिमाल चढ्नु मात्र
नैहिमाल चढ्नु मात्र नैहिमाल चढ्नु मात्र नै

हिमाल चढ्नु मात्र नैहिमाल चढ्नु मात्र नैहिमाल चढ्नु
मात्र नैहिमाल चढ्नु मात्र नैहिमाल चढ्नु मात्र नैहिमाल

चढ्नु मात्र नैहिमाल चढ्नु मात्र नैहिमाल चढ्नु मात्र
नैहिमाल चढ्नु मात्र नैहिमाल चढ्नु मात्र नै

हिमाल चढ्नु मात्र नैहिमाल चढ्नु मात्र नैहिमाल चढ्नु
मात्र नैहिमाल चढ्नु मात्र नैहिमाल चढ्नु मात्र नैहिमाल

चढ्नु मात्र नैहिमाल चढ्नु मात्र नैहिमाल चढ्नु मात्र
नैहिमाल चढ्नु मात्र नैहिमाल चढ्नु मात्र नै