घरको न घाटको/ रवि प्राञ्जल

Author

घरको न घाटको l 
हकदार छ लातको l 

मक्किएको रूखलाई, 
भर हुन्छ र पातको ?

जिउनु छ बिपनीमा , 
छोड कुरा रातको l 

वर्ण मात्र फरक छ, 
मान्छे एउटै जातको l 

Segments