हाम्रोलागि किन ?

-उपेन्द्र श्रेष्ठ

अरूको निम्ति

मर्ने

र मार्ने

खोक्रो उद्देश्य बोकेको हाम्रो संस्कृति

हाम्रो परम्परा

र हाम्रो इतिहास

हाम्रोलागि किन ?

हाम्रोलागि

अर्थहीन छ यो हाम्रो अतितको गाथा

अर्थहीन छ यो हाम्रो लाखे परम्परा

र यो हाम्रो गथु संस्कृतिÙ

हाम्रोलागि

भोको बस्तीको लागि

यी खोक्रा नाराहरू किन ?

यी खोक्रा भाषणहरू किन ?

हाम्रोलागि

यो लुट र अपहरण किन ?

हाम्रोलागि

यो उग्र आतङ्कवाद र हिंसाहरू किन ?

खोइ हाम्रो गाँस ?

खोइ हाम्रो बास ?

खोइ हाम्रो गन्तव्य ?

अरूको निम्ति

मर्ने

र मार्ने

खोक्रो उद्देश्य बोकेको हाम्रो संस्कृति

हाम्रो परम्परा

हाम्रोलागि किन ?

हाम्रोलागि

अर्थहीन छ यो हाम्रो गथु संस्कृति

अर्थहीन छ यो हाम्रो लाखे नाच र तानाकिसी

Segments