प्रेम अनायास हुन्छ, गर्छु भनेर गर्न सकिन्न/सरुभक्त

प्रेम अनायास हुन्छ, गर्छु भनेर गर्न सकिन्न 

मनभित्र विशाल सागर भर्छु भनेर भर्न सकिन्न 

! नक्कली प्रेमको कुरा गरी आफैलाई भुलाउनेहरू

विनाआस्था कसैका लागि मर्छु भनेर मर्न सकिन्न  

Author