ब्रम्हाण्डको रहस्य म जान्न चाहन्छु/ सरुभक्त

Author

ब्रम्हाण्डको रहस्य म जान्न चाहन्छु
विशालताको कण हुँ ठान्न चाहन्छु

के छान्नु र पोखरीको जीवनलाई
अनन्ताकाश नै म छान्न चाहन्छु

हुटिट्याउँ नै म छान्न चाहन्छु
म 'म' भई आकास धान्न चाहन्छु

सृष्टिमा कति सङ्कटहरू आए गए
जीवन महान् हो म मान्न चाहन्छु

Segments