बोलीले के याद गरुँ, धड्कनले याद गर्छु हुन्न र ? / सरुभक्त

बोलीले के याद गरुँ, धड्कनले याद गर्छु हुन्न

नसानसामा तातो रगतले मायाको घर बुन्न

समयलाई साक्षी राखे, समय आफै बदली जान्छ 

मनमा माया भए कतै, मायाले माया छुन्न ?

Author
Segments